Search form

Mátio 14:35

35Bo abhɛn bachi atú ɛtɔk ɛyɔ bárɨ́ŋɨ́ bɛ́ Yesu achi arɛ. Bátó ɛyɔŋ mbǎnkɛm bɛkʉ bo mántwɔ́ ntá yi nɛ bǒmame.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index