Search form

Mátio 14:36

36Bo abhɛn bárɔ́ŋɔ́ ntá Yesu nɛ bǒmame bhap, mánɨkmʉɛt bɛ́ yi andɔ bǒmame mántɔk yɛ̌ chi nkokoŋ ndɛn ayi. Nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ánú átɔ́kɔ́ nkokoŋ ndɛn Yesu, ataŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index