Search form

Mátio 14:4

4Hɛ́rɔd ásɔ́rɛ́ nɔ́kɔ́ Hɛródias ndǔ nɛbhay, Jɔ̌n aré ghati yi bɛ, “Ɛbhé ɛyɛsɛ bo Israɛl ɛbhɨkɨ ka bɛ ɔ́mbay Hɛródias ngɔrɛ́ mɔmáyɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index