Search form

Mátio 14:5

5Hɛ́rɔd ǎyàŋ nyaka bɛrɛm mángwáy Jɔ̌n, kɛ are cháy bǒ abhɛn yi achi mǔnti wap. Bo Israɛl mánoko nyaka bɛ Jɔ̌n achi ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index