Search form

Mátio 14:6

6Kɛ ɛwak Hɛ́rɔd ánáká ɛpǎ nɛbhe ɛyi, mmɔ̌ Hɛródias anɛ mɔ́ngɔrɛ́ abhɛ́n nɛbhɛ́n sayri bɛsí bo abhɛn bachi ndǔ ɛpǎ yɔ. Nɛbhɛ́n ɛni nɛkʉ Hɛ́rɔd abhɔŋ bɛyǎ maŋák,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index