Search form

Mátio 14:7

7kpát Hɛ́rɔd ayɨkɨ bɛ, “Chɔŋ nchyɛ́ wɔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́yàŋ nchyɛ́ wɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index