Search form

Mátio 14:8

8Bɛ́kóŋo ɛnyɨŋ ɛnɛ máyi aghati yi, arɔk arɛm ntá Hɛ́rɔd bɛ, “Chiɛ́ mɛ ntí Jɔ̌n Njwiti amɛm nchán myákátí-nɛ nɛ́nɛ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index