Search form

Mátio 14:9

9Mfɔ Hɛ́rɔd apɔp! Ɛ̌ti nɛyɨkɨ anɛ yí áyɨkɨ nyaka bɛsí mankɔ abhi ɛ́chá yi bɛyibhiri ɛyɔŋ ɛyi. Achyɛ yɛ ɛyɔŋ bɛ́ batɛmɛ́ nɛnu mankʉ mbɔ ɛnyǔ mmɔ̌ Hɛródias áyàŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index