Search form

Mátio 15

Bɛpɨŋɨ́ bho nɛ bɛbhé Mandɛm

(Mk 7.1-13)

1Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, mbɔk bǒnkwɔ Fárisi nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm báfú Yerúsalɛm bárɔ́k ntá Yesu bábhɛp yi bɛ, 2“Ndaká yí baghɔkɔ́ bhɛ bápú koŋo bɛpɨŋ ɛbhɛn bachǐmbɨ bhɛsɛ? Bápú so amɔ kɛ manyíɛ́ nɛnyiɛ.”

3Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Nɛ ndaká yí bǎrɔ̀ bɛbhé Mandɛm, mǎnkoŋo nɔkɔ chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn bachǐmbɨ bhɛka batɔŋɔ? 4Mandɛm arɛm bɛ, ‘Chiɛ́ ɛ́táyɛ nɛ máyɛ kɛnókó’ nɛ bɛ ‘Yɛ̌ agha anɛ árɛ̀m ɛbɛ́ptí ɛyɔŋ ntá ɛtayi, yɛ̌ máyi, bábhɔŋ bɛway yi.’ 5Kɛ bǎghàti bho bɛ, ‘Mbák mmu ándɛ́m ntá ɛtayi, yɛ̌ máyi bɛ, “Nsɔt ɛnyɨŋ ɛnɛ́ mbɔ́ŋɔ́ mbʉ́ bɛkwak wɔ nɛ yɔ, nchyɛ́ ntá Mandɛm”, nɛ bɛ́ yi abhɨkɨ bhɔŋ bɛchyɛ máyi, yɛ̌ ɛtayi kɛnókó,’ 6nɔ́ bǎbyak bɛbhé Mandɛm, nɛ bǎbhʉ̀rɛ chi bɛpɨŋɨ́tɔk. 7Bě bǒ bɛtábhá! Ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Aisáya arɛm nyaka ndak aywi tɛtɛp ɛ̌ti yɛka! Aghátí nyaka bho bɛ Mandɛm arɛm bɛ,

8‘Bǒbhɛn báchyɛ̀ mɛ kɛnókó chi nɛ bɛyɔŋɔ́nyu bhap,

batɨ yap asap nɛkɔ nɛ mɛ.

9Kɛnókó ɛkɛn báchyɛ̀ mɛ kɛchi chi ndɛ́ndɛm,

mbɔnyunɛ bɛbhé ɛbhɛn bakwǎŋwaŋ báfyɛ́, kɛ bɔ bátɔ̀ŋ bho mbɔ bɛ bɛchi Ɛyɔŋ ɛya.’”

Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́nyɔp mmu

(Mk 7.14-23)

10Yesu árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, abhɨŋɨ bɛyǎ bo abhɛn bachi arɛ́ arɛm bɛ, “Tá ká batú mǎngok ɛnyɨŋ ɛnɛ mbɔ́ŋɔ́ bɛ́rɛ́m, mǎnjwimɛm! 11Puyɛ̌ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́chwè anyu kɛ̌ ɛ́kʉ̀ mmu ákɛ́ bhák pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm. Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fú mmu anyu kɛ ɛ́kʉ̀ mmu ákɛ́ bhák pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm.”

12Yesu árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, bakoŋo bhi bákókósi mmʉɛt nɛ yi, barɛm bɛ, “Ɛta, ɔrɨ́ŋɨ́ nɔ́ bɛ ndak anɛ ɔ́rɛ́mɛ́ ákʉ batɨ ábè bǒnkwɔ Fárisi?” 13Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Chɔŋ mángwɔp yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛtaya mmu achi amfay ábhɨ́kɨ́ pɨ, mámfɛrɛ. 14Dɔ̌ ká bhɔ awu! Báchí chí manɛ́mámɨk abhɛn báyàŋ bɛya bho mbi. Nɛ mbák nnɛ́mámik ánjá ntɨ nnɛ́mámik mbi, bɔ́ mankɛm bákwɛn amɛm nɛpi.”

15Píta arɛm ntá Yesu bɛ, “Ɛta, ghatí bhɛsɛ ntí nɛkay ɛnɛn.”

16Ɛ́kʉ́ Yesu abhɛ́p bhɔ bɛ, “Bě nkwɔ́ bǎbhɨ́kɨ́re jwimɛm ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ́rɛ̀mɛ? 17Bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ bɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu afyɛ́ anyu, ɛ́nsɛp yí mɛniɛ, ǎjì yɔ amfɛrɛ? 18Kɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fù mmu anyu, ɛ́fù yi chi antɨ, nɛ yɔ kɛ̌ ɛ́kwày bɛkʉ yi ákɛ́ bhak pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm. 19Nɔ chi bɛ amɛm ntɨ mmu kɛ̌ nkaysi mbʉ́mbʉ áfù, antó mmu ndǔ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ mbɔ bɛway mmu, bɛkwɛn bɛrwɔp, kɛbhʉ́rɛ́ ɛkɛn bǒ abhɛn bábhɨ́kɨ́ bhay batɨ, nɛ aghɛ́p, nɛ bɛ́té ntísiɛ ákwárɛ́, nɛ bɛ́rɛ́m bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛ̌ti mmu ndǔ bɛchɔŋti nnyɛ́n ɛni. 20Mɛnyɨŋ ɛbhɛn kɛ bɛ́kʉ̀ mmu ákɛ́ bhák pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm. Mɛ́nyiɛ nɛnyíɛ́ kɛso amɔ, apú kʉ bɛ mmu ákɛ́ bhák pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm.”

Yesu abú ngɔrɛ́ anɛ apu mmu Israɛl

(Mk 7.24-30)

21Yesu afa yɛ atú Gálili nɛ bakoŋo bhi, bárɔk ndǔ atú ɛtɔk anɛ achi kɛkwɔt Táya nɛ Sídɔn. 22Ngɔrɛ́ amɔt abhak atú ɛtɔk wu anɛ apu mmu Israɛl, kɛ abhak mmu Kánǎn. Arɔk ntá Yesu, ambɨk nɔkɔ bɛ, “Acha, mmɔ̌ Mfɔ Debhít, ghɔ́ mɛ́ ntínso! Ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́sɔ̀ŋɔri mɔ́wa tontó.”

23Yesu kɛ kɛmɛ yí yɛ̌ ɛyɔŋ. Nɛ bakoŋo Yesu baghati Yesu bɛ, “Bók yi andɔ́k. Ǎchyɛ̀ bhɛsɛ ɛsɔŋɔri.”

24Yesu akɛmɛ bɛ, “Mandɛm ato mɛ́ bɛ ntwɔ nkwak chi bo Israɛl, bághɔ́ŋɔmɛ́n yi anɛ ánɛ́mɛ́ ɛbhɨ.”

25Kɛ ngɔrɛ́ wu arɔk akwɛ́n bɛkak Yesu are nɨk yi mmʉɛt andɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Acha, kwak mɛ.”

26Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Ɛ́pú chak bɛsɔt nɛnyíɛ́ bhɔ mánchyɛ́ ntá mmú.”

27Ngɔrɛ́ wu arɛm bɛ, “Acha, ɛ́chí tɛtɛp, kɛ mpok mmu ányìɛ nɛnyíɛ́, apú káŋ mmú bɛ ɛ́kɛ́ nyiɛ bɛchɔkɔtí ɛbhɛn bákwɛ̀nti amɨk.”

28Yesu akɛmɛ yɛ yi bɛ, “Ɔchí ngɔrɛ́ anɛ ɔ́bhɔ́ŋɔ́ nɛka nɛ mɛ tɛtɛp, nɛ chɔŋ Mandɛm ankʉ ntá yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́yàŋ.” Tɛ́mté wu, mɔ́ywi ataŋ.

Yesu abú bɛyǎ bho bachak

29Yesu afa yɛ atú Táya nɛ Sídɔn apɛtnsɛm angɔkɔ manyu Gálili. Akɔ, afʉɛ́t arɛ́, akó achɔkɔ ambɨ njiɛ. 30Bɛyǎ bho babho bɛrɔŋ ntá yi nɛ bǒmame, nɛ bakɛm, nɛ bo abhɛn bachi bhʉrɛ, nɛ manɛ́mámɨk, nɛ babhók nɛ bǒmame báchák, mámbʉrɛ nɔkɔ bhɔ bɛsí bhi. Abú bhɔ́ mankɛm. 31Manyu áchók bǒ abhɛn bachi arɛ ndǔ bághɔ́ bɛ́ babhók bábho bɛrɛm kɛpɨ, nɛ bɛ bǒ abhɛn bachi bhʉrɛ báfàte kpɛrɛp, nɛ bakɛm bábho bɛkɔ, nɛ manɛ́mámík babho bɛghɔ mbaŋ. Bábhó bɛbɨti Mandɛm, Mmu bo Israɛl báchyɛ̀ kɛnókó.

Yesu adɨ́k nka bo ɛnwi

32Yesu abhɨŋɨ yɛ bakoŋo bhi arɛm bɛ, “Ntínso nɛ́kɛ̀m mɛ nɛ bǒbhɛn. Báchí fá nɛ mɛ ndǔ manywɔp arat, nɛ bábhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ yɛ̌nyɨŋ mɛnyiɛ. Mbɨ́kɨ́ yáŋ bɛrɔ bɔ mandɔk kɛnyiɛ nɛnyíɛ́ mbɔnyunɛ bákway bɛgu nsay ambi.”

33Bakoŋo bhi bábhɛ́p yi bɛ, “Ɛtɔk ɛ́pú fá, chɔŋ sɛ́mbɔ́ŋ nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛ́kway bɛyǎ bǒbhɛn fá?”

34Yesu abhɛ́p bhɔ́ bɛ, “Bǎbhɔŋ bɛkpɔkɔ́ brɛt afɔ mɛ́ní?”

Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Sɛ́bhɔŋ bɛkpɔk tándrámɔt, nɛ bǎru nsi.”

35Yesu achyɛ yɛ ɛyɔŋ bɛ bɔ́ mankɛm mánchɔ́kɔ́ amɨk. 36Asɔt yɛ bɛkpɔkɔ́ brɛt ɛbhɔ tándrámɔt nɛ nsi. Áchyɛ́ nɔ́kɔ́ bakak ntá Mandɛm, abho bɛ́bɔ́kɔ́ti bhɔ anchyɛ nɔkɔ ntá bakoŋo bhi, bɛ́ mánkɔ́rɛ́ ntá bǒbhɔ. 37Yɛ̌ntɨkɨ mmu anyiɛ́ anɛ ákwáy yi. Bakɔŋo bhi bábwɔpti nɛnyíɛ́ ɛnɛ́n nɛ́rɔ́bhɛ́. Nɛ́jwí bɛkay tándrámɔt. 38Mpǎy babhakanɛm abhɛn mányíɛ́ nɛnyíɛ́ ɛnɔ abhak mbɔ nká ɛnwi kɛfyɛ́ mǎmbɔ nɛ baghɔrɛ́.

39Yesu aghati yɛ bhɔ́ bɛ́ mángúrɛ́. Bo mankɛm bárɔ́ŋ nɔ́kɔ́, asɛp anyɛ́n nɛ bakoŋo bhi, asɔt áchwí arɔk atú Magádan.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index