Search form

Mátio 15:1

Bɛpɨŋɨ́ bho nɛ bɛbhé Mandɛm

(Mk 7.1-13)

1Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, mbɔk bǒnkwɔ Fárisi nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm báfú Yerúsalɛm bárɔ́k ntá Yesu bábhɛp yi bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index