Search form

Mátio 15:10

Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́nyɔp mmu

(Mk 7.14-23)

10Yesu árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, abhɨŋɨ bɛyǎ bo abhɛn bachi arɛ́ arɛm bɛ, “Tá ká batú mǎngok ɛnyɨŋ ɛnɛ mbɔ́ŋɔ́ bɛ́rɛ́m, mǎnjwimɛm!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index