Search form

Mátio 15:11

11Puyɛ̌ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́chwè anyu kɛ̌ ɛ́kʉ̀ mmu ákɛ́ bhák pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm. Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fú mmu anyu kɛ ɛ́kʉ̀ mmu ákɛ́ bhák pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index