Search form

Mátio 15:12

12Yesu árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, bakoŋo bhi bákókósi mmʉɛt nɛ yi, barɛm bɛ, “Ɛta, ɔrɨ́ŋɨ́ nɔ́ bɛ ndak anɛ ɔ́rɛ́mɛ́ ákʉ batɨ ábè bǒnkwɔ Fárisi?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index