Search form

Mátio 15:13

13Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Chɔŋ mángwɔp yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛtaya mmu achi amfay ábhɨ́kɨ́ pɨ, mámfɛrɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index