Search form

Mátio 15:14

14Dɔ̌ ká bhɔ awu! Báchí chí manɛ́mámɨk abhɛn báyàŋ bɛya bho mbi. Nɛ mbák nnɛ́mámik ánjá ntɨ nnɛ́mámik mbi, bɔ́ mankɛm bákwɛn amɛm nɛpi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index