Search form

Mátio 15:16

16Ɛ́kʉ́ Yesu abhɛ́p bhɔ bɛ, “Bě nkwɔ́ bǎbhɨ́kɨ́re jwimɛm ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ́rɛ̀mɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index