Search form

Mátio 15:17

17Bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ bɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu afyɛ́ anyu, ɛ́nsɛp yí mɛniɛ, ǎjì yɔ amfɛrɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index