Search form

Mátio 15:18

18Kɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fù mmu anyu, ɛ́fù yi chi antɨ, nɛ yɔ kɛ̌ ɛ́kwày bɛkʉ yi ákɛ́ bhak pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index