Search form

Mátio 15:19

19Nɔ chi bɛ amɛm ntɨ mmu kɛ̌ nkaysi mbʉ́mbʉ áfù, antó mmu ndǔ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ mbɔ bɛway mmu, bɛkwɛn bɛrwɔp, kɛbhʉ́rɛ́ ɛkɛn bǒ abhɛn bábhɨ́kɨ́ bhay batɨ, nɛ aghɛ́p, nɛ bɛ́té ntísiɛ ákwárɛ́, nɛ bɛ́rɛ́m bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ ɛ̌ti mmu ndǔ bɛchɔŋti nnyɛ́n ɛni.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index