Search form

Mátio 15:20

20Mɛnyɨŋ ɛbhɛn kɛ bɛ́kʉ̀ mmu ákɛ́ bhák pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm. Mɛ́nyiɛ nɛnyíɛ́ kɛso amɔ, apú kʉ bɛ mmu ákɛ́ bhák pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index