Search form

Mátio 15:22

22Ngɔrɛ́ amɔt abhak atú ɛtɔk wu anɛ apu mmu Israɛl, kɛ abhak mmu Kánǎn. Arɔk ntá Yesu, ambɨk nɔkɔ bɛ, “Acha, mmɔ̌ Mfɔ Debhít, ghɔ́ mɛ́ ntínso! Ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́sɔ̀ŋɔri mɔ́wa tontó.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index