Search form

Mátio 15:23

23Yesu kɛ kɛmɛ yí yɛ̌ ɛyɔŋ. Nɛ bakoŋo Yesu baghati Yesu bɛ, “Bók yi andɔ́k. Ǎchyɛ̀ bhɛsɛ ɛsɔŋɔri.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index