Search form

Mátio 15:24

24Yesu akɛmɛ bɛ, “Mandɛm ato mɛ́ bɛ ntwɔ nkwak chi bo Israɛl, bághɔ́ŋɔmɛ́n yi anɛ ánɛ́mɛ́ ɛbhɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index