Search form

Mátio 15:25

25Kɛ ngɔrɛ́ wu arɔk akwɛ́n bɛkak Yesu are nɨk yi mmʉɛt andɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Acha, kwak mɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index