Search form

Mátio 15:26

26Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Ɛ́pú chak bɛsɔt nɛnyíɛ́ bhɔ mánchyɛ́ ntá mmú.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index