Search form

Mátio 15:27

27Ngɔrɛ́ wu arɛm bɛ, “Acha, ɛ́chí tɛtɛp, kɛ mpok mmu ányìɛ nɛnyíɛ́, apú káŋ mmú bɛ ɛ́kɛ́ nyiɛ bɛchɔkɔtí ɛbhɛn bákwɛ̀nti amɨk.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index