Search form

Mátio 15:28

28Yesu akɛmɛ yɛ yi bɛ, “Ɔchí ngɔrɛ́ anɛ ɔ́bhɔ́ŋɔ́ nɛka nɛ mɛ tɛtɛp, nɛ chɔŋ Mandɛm ankʉ ntá yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́yàŋ.” Tɛ́mté wu, mɔ́ywi ataŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index