Search form

Mátio 15:3

3Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Nɛ ndaká yí bǎrɔ̀ bɛbhé Mandɛm, mǎnkoŋo nɔkɔ chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn bachǐmbɨ bhɛka batɔŋɔ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index