Search form

Mátio 15:30

30Bɛyǎ bho babho bɛrɔŋ ntá yi nɛ bǒmame, nɛ bakɛm, nɛ bo abhɛn bachi bhʉrɛ, nɛ manɛ́mámɨk, nɛ babhók nɛ bǒmame báchák, mámbʉrɛ nɔkɔ bhɔ bɛsí bhi. Abú bhɔ́ mankɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index