Search form

Mátio 15:31

31Manyu áchók bǒ abhɛn bachi arɛ ndǔ bághɔ́ bɛ́ babhók bábho bɛrɛm kɛpɨ, nɛ bɛ bǒ abhɛn bachi bhʉrɛ báfàte kpɛrɛp, nɛ bakɛm bábho bɛkɔ, nɛ manɛ́mámík babho bɛghɔ mbaŋ. Bábhó bɛbɨti Mandɛm, Mmu bo Israɛl báchyɛ̀ kɛnókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index