Search form

Mátio 15:32

Yesu adɨ́k nka bo ɛnwi

32Yesu abhɨŋɨ yɛ bakoŋo bhi arɛm bɛ, “Ntínso nɛ́kɛ̀m mɛ nɛ bǒbhɛn. Báchí fá nɛ mɛ ndǔ manywɔp arat, nɛ bábhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ yɛ̌nyɨŋ mɛnyiɛ. Mbɨ́kɨ́ yáŋ bɛrɔ bɔ mandɔk kɛnyiɛ nɛnyíɛ́ mbɔnyunɛ bákway bɛgu nsay ambi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index