Search form

Mátio 15:33

33Bakoŋo bhi bábhɛ́p yi bɛ, “Ɛtɔk ɛ́pú fá, chɔŋ sɛ́mbɔ́ŋ nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛ́kway bɛyǎ bǒbhɛn fá?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index