Search form

Mátio 15:34

34Yesu abhɛ́p bhɔ́ bɛ, “Bǎbhɔŋ bɛkpɔkɔ́ brɛt afɔ mɛ́ní?”

Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Sɛ́bhɔŋ bɛkpɔk tándrámɔt, nɛ bǎru nsi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index