Search form

Mátio 15:36

36Asɔt yɛ bɛkpɔkɔ́ brɛt ɛbhɔ tándrámɔt nɛ nsi. Áchyɛ́ nɔ́kɔ́ bakak ntá Mandɛm, abho bɛ́bɔ́kɔ́ti bhɔ anchyɛ nɔkɔ ntá bakoŋo bhi, bɛ́ mánkɔ́rɛ́ ntá bǒbhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index