Search form

Mátio 15:37

37Yɛ̌ntɨkɨ mmu anyiɛ́ anɛ ákwáy yi. Bakɔŋo bhi bábwɔpti nɛnyíɛ́ ɛnɛ́n nɛ́rɔ́bhɛ́. Nɛ́jwí bɛkay tándrámɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index