Search form

Mátio 15:38

38Mpǎy babhakanɛm abhɛn mányíɛ́ nɛnyíɛ́ ɛnɔ abhak mbɔ nká ɛnwi kɛfyɛ́ mǎmbɔ nɛ baghɔrɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index