Search form

Mátio 15:39

39Yesu aghati yɛ bhɔ́ bɛ́ mángúrɛ́. Bo mankɛm bárɔ́ŋ nɔ́kɔ́, asɛp anyɛ́n nɛ bakoŋo bhi, asɔt áchwí arɔk atú Magádan.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index