Search form

Mátio 15:5

5Kɛ bǎghàti bho bɛ, ‘Mbák mmu ándɛ́m ntá ɛtayi, yɛ̌ máyi bɛ, “Nsɔt ɛnyɨŋ ɛnɛ́ mbɔ́ŋɔ́ mbʉ́ bɛkwak wɔ nɛ yɔ, nchyɛ́ ntá Mandɛm”, nɛ bɛ́ yi abhɨkɨ bhɔŋ bɛchyɛ máyi, yɛ̌ ɛtayi kɛnókó,’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index