Search form

Mátio 15:6

6nɔ́ bǎbyak bɛbhé Mandɛm, nɛ bǎbhʉ̀rɛ chi bɛpɨŋɨ́tɔk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index