Search form

Mátio 15:8

8‘Bǒbhɛn báchyɛ̀ mɛ kɛnókó chi nɛ bɛyɔŋɔ́nyu bhap,

batɨ yap asap nɛkɔ nɛ mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index