Search form

Mátio 15:9

9Kɛnókó ɛkɛn báchyɛ̀ mɛ kɛchi chi ndɛ́ndɛm,

mbɔnyunɛ bɛbhé ɛbhɛn bakwǎŋwaŋ báfyɛ́, kɛ bɔ bátɔ̀ŋ bho mbɔ bɛ bɛchi Ɛyɔŋ ɛya.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index