Search form

Mátio 16

Bábhɛ́p Yesu ɛrɨŋɨ́ maknkay

(Mk 8.11-13; Lk 12.54-56)

1Ɛwak ɛ́mɔ́t, bǒnkwɔ Fárisi nɛ bǒnkwɔ Sádusi bárɔ́k ntá Yesu bárè yaŋ mbi mɛmɔ yi. Bábhɛ́p yi ankʉ ɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛnɛ́ ɛ́bhak mbɔ ɛrɨŋ ɛnɛ́ ɛ́tɔŋ bɛ bɛtaŋ ɛbhi bɛ́fú chi ntá Mandɛm. 2Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mbák mmok ánɛ́m beku, nɛbu nɛ́mbak chuuu, be bǎrɛ̀m bɛ, Chɔŋ nywɔp nɛndɨ mborɛ. 3Nɛ mbák nywɔp nɛ́njí nɛbu nɛ́ngiri, bǎrɛm bɛ, ‘Chɔŋ nywɔp nɛ́mbɛ́p tontó.’ Bǎrɨ́ŋɨ́ bɛ́yɨ́ŋɨ nɛbu mǎndɛm mbák manyiɛp ǎkwɛn chɔŋ, nɛ mbák apu kwɛn. Kɛ bǎghɔ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́fàkari ɛchɔŋ, be kɛrɨŋɨ ntí anɛ bɔ bɛ́fàkari. 4Bɛbʉ́ ná nɛ mkpáká bho anɛ ɛchɔŋ! Bápú kʉ mbɔ ɛnyǔ Mandɛm áyàŋ. Báyàŋ bɛghɔ chi ɛrɨŋɨ́ maknkay! Kɛ yɛ̌ ɛ́mɔt mpú tɔŋ be, ɛ́bhɨ́kɨ́ fʉɛt chi ɛnɛ́ Jóna, ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm.” Yesu árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, arɔ bhɔ, arɔk. +

Yís nkwɔ Fárisi nɛ Sádusi

(Mk 8.14-21)

5Bakoŋo Yesu bápé barɔk ebhě manyu ɛchak, baghɔ bɛ baghɔkɔntɨk bɛpɔkɔ brɛt. 6Yesu aghati bhɔ bɛ, “Sɔt ka mpok nɛ yís anɛ bǒnkwɔ Fárisi, + mǎnsɔt mpok nɛ yís anɛ bǒnkwɔ Sádusi.” 7Bábhó bɛrɛm nɛ batɨ bɛ, “Ǎrɛ̀m nɔ chi ndǔ sɛ́bhɨ́kɨ́ twɔ nɛ brɛt.” 8Yesu arɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bɔ́ bárɛ̀m, abhɛ́p bhɔ bɛ, “Ndaká yí bǎrɛ̀m ɛ̌ti brɛt anɛ bǎbhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ? Nɛka ɛnɛka nɛ́gʉpsi nɛcha! 9Kpátɛ̌ ɛchɔŋ bǎbhɨ́kɨ́re jwimɛm-ɛ? Bǎghɔ́kɔ́ntɨk ndu ndɨ́kɨ́ nka bho ɛtay nɛ bɛkpɔkɔ́ brɛt bɛtay? Bǎghɔ́kɔ́ntɨk bɛkǎy brɛt anɛ árɔ́bhɛ́? 10Ná nɛ anɛ bɛkpok tándrámɔt anɛ nká bho ɛnwi mányíɛ́? Bǎghɔ́kɔ́ntɨk brɛt anɛ árɔ́bhɛ́ mǎnyókóti bǎfyɛ ndǔ bɛkay? 11Ndaká yí bǎpú kway bɛghɔ bɛ mpú rɛm mbʉ chi ɛ̌ti brɛt? Sɔt ka mpok nɛ yís anɛ bǒnkwɔ Fárisi, nɛ anɛ bǒnkwɔ Sádusi.” 12Afɔ̌ kɛ̌ bakoŋo Yesu bájwimɛm bɛ Yesu abhɨkɨ sɛmti bhɔ chi ɛ̌ti yís anɛ báfyɛ̀ ndǔ flawa, kɛ ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǒnkwɔ Fárisi nɛ ɛbhɛn bǒnkwɔ Sádusi bátɔ̀ŋ.

Píta arɛm bɛ Yesu chí Mpɛmɛ

(Mk 8.27-30; Lk 9.18-21)

13Yesu arɔk atú Seséria Fílipi nɛ baghɔkɔ́ bhi. Arɛ́, abhɛp bhɔ bɛ, “Bo bárɛ̀m bɛ́ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm nchí agha?” 14Bákɛ́mɛ Yesu bɛ, “Mbɔk bho bárɛ̀m bɛ ɔchí Jɔ̌n Njwiti. Bachak bɛ Ɛláija, abhɛ́nɛ́fú bɛ́ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Jeremáya, nɛ bɛ, mbák puyɛ̌ yi, nɔ chi ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ achak.” 15Yesu abhɛ́p bhɔ bɛ, “Kɛ bě babhɔŋ bǎrɛ̀m bɛ mɛnchí agha?” 16Símun Píta akɛmɛ yi bɛ, “Wɔ kɛ ɔ́chí Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, wɔ kɛ ɔ́chí Mmɔ Mandɛm anɛ áchí nɛpɛ́m.” 17Yesu akɛmɛ Píta bɛ, “Símun mmɔ̌ Jóna, ɛ́rɨ ntá yɛ ɛcha! Ɛtaya mmu áchí amfay kɛ ákʉ́ ɔ́rɨ́ŋɨ́ ndak anɛ, puyɛ̌ nkwǎ. 18Wɔ, ɔchí sɛtárɛ́bhɛ́, + nɛ ndǔ sɛtárɛ́bhɛ́ ɛsɛ́n kɛ nchí te ɛkɛt ɛya. + Nɛ yɛ̌ chí bɛtaŋá nɛwú bɛ́pú kway bɛtaŋ mɛncha nkwɔ bo Mandɛm. 19Nɛ chɔŋ nchyɛ́ wɔ bɛtaŋ amɛm Kɛfɔ Mandɛm. Nɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɔ́gwɔ́rɛ́ fá amɨk, chɔŋ Mandɛm angwɔt yɔ awu amfay. Ɛnɛ́ ɔ́káŋárí, Mandɛm ǎkaŋari awu amfay.” 20Yesu árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, asɛmti yɛ bakoŋo bhi bati byo nɛ apay bɛ bákɛ́ kʉ yɛ̌ mmu andɨŋɨ bɛ yi chí Mpɛmɛ anɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò.

Yesu arɛm bɛ chɔŋ manchyɛ yi bɛyǎ ɛsɔŋɔri nɛ mangway yi

(Mk 8.31-9.1; Lk 9.22-27)

21Bɛ́bhó mpok yɔ, Yesu abho bɛ́gháti bakoŋo bhi mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛbhɔŋɔ bɛfakari nɛ yi. Arɛm bɛ yi abhɔŋ bɛrɔŋ Yerúsalɛm, nɛ arɛ́, bǒbati ɛtɔk, nɛ bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ batɔŋ ɛbhé Moses mánchyɛ yi bɛyǎ ɛsɔŋɔri, kpát mángwáy yi, kɛ ɛ́ghaka nɔkɔ manywɔp arat, ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. 22Kɛ Píta asɔt yi nɛpak, abho bɛji yi bɛ, “Acha, Mandɛm ákɛ́ ka! Awǔ ndak ábhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛfakari nɛ wɔ!” 23Kɛ Yesu ayibhiri mmʉɛt ayɨŋɨ Píta, arɛm bɛ, “Satan, fá mɛ́ bɛsí! Ɔchí ɛrɛm ntá, ntá ya. Nkaysi yɛ chí nkaysi nkwǎŋwaŋ, abhɨ́kɨ́ fu ntá Mandɛm!”

Ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu ábhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ kɛ ambak nkoŋo Yesu

(Mk 8.34-9.1; Lk 9.23-27)

24Yesu aghati yɛ baghɔkɔ́ bhi bɛ, “Mbák mmu ǎyàŋ bɛbhak nkoŋo wa, ángɔ́kɔ́ntɨk mmʉɛt yi, ampɔkɔ ɛkotákátí yi, ankoŋo mɛ. 25Yɛ̌ agha anɛ áyàŋ bɛpɛmɛ mmʉɛt yi ǎnɛm nɛpɛ́m ɛni. Kɛ yɛ̌ agha anɛ áká mɛnɛm nɛpɛ́m ɛni ɛ̌ti ya, ǎbhɔŋ nɔ. 26Ntɨkɨ nsáy mmu ábhɔŋ mbák abhɔ̌ŋ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ fá amɨk, kɛ anɛ́m nɛpɛ́m ɛni? Nɛ mbák mmu ánɛ́m nɛpɛ́m ɛni, ntɨkɨ ɛnyɨŋ yí ákwày bɛsɔt anchyɛ bɛ́ yi ampɛt ambɔŋ nɛpɛ́m ɛni? 27Nchí ghati bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn mbɔnyunɛ chɔŋ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm mpɛtnsɛm fá amɨk nɛ bɛtaŋ Ɛtaya. Mbɔŋ bɛ́twɔ nɛ bɔángɛl Mandɛm, nchyɛ́ yɛ̌ntɨkɨ mmu aywi akap, bɛ́kóŋo bɛtɨk ɛbhɛn yi ákʉ́. 28Nchí ghati bhe bɛ, mbɔk yɛka báchí fá te abhɛn bápú gu kpátɛ mǎngɔ́ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm ndu nchí twɔ fá amɨk mbɔ Mfɔ bǒ mankɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index