Search form

Mátio 16:1

Bábhɛ́p Yesu ɛrɨŋɨ́ maknkay

(Mk 8.11-13; Lk 12.54-56)

1Ɛwak ɛ́mɔ́t, bǒnkwɔ Fárisi nɛ bǒnkwɔ Sádusi bárɔ́k ntá Yesu bárè yaŋ mbi mɛmɔ yi. Bábhɛ́p yi ankʉ ɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛnɛ́ ɛ́bhak mbɔ ɛrɨŋ ɛnɛ́ ɛ́tɔŋ bɛ bɛtaŋ ɛbhi bɛ́fú chi ntá Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index