Search form

Mátio 16:10

10Ná nɛ anɛ bɛkpok tándrámɔt anɛ nká bho ɛnwi mányíɛ́? Bǎghɔ́kɔ́ntɨk brɛt anɛ árɔ́bhɛ́ mǎnyókóti bǎfyɛ ndǔ bɛkay?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index