Search form

Mátio 16:12

12Afɔ̌ kɛ̌ bakoŋo Yesu bájwimɛm bɛ Yesu abhɨkɨ sɛmti bhɔ chi ɛ̌ti yís anɛ báfyɛ̀ ndǔ flawa, kɛ ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǒnkwɔ Fárisi nɛ ɛbhɛn bǒnkwɔ Sádusi bátɔ̀ŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index