Search form

Mátio 16:13

Píta arɛm bɛ Yesu chí Mpɛmɛ

(Mk 8.27-30; Lk 9.18-21)

13Yesu arɔk atú Seséria Fílipi nɛ baghɔkɔ́ bhi. Arɛ́, abhɛp bhɔ bɛ, “Bo bárɛ̀m bɛ́ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm nchí agha?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index