Search form

Mátio 16:14

14Bákɛ́mɛ Yesu bɛ, “Mbɔk bho bárɛ̀m bɛ ɔchí Jɔ̌n Njwiti. Bachak bɛ Ɛláija, abhɛ́nɛ́fú bɛ́ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Jeremáya, nɛ bɛ, mbák puyɛ̌ yi, nɔ chi ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ achak.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index