Search form

Mátio 16:17

17Yesu akɛmɛ Píta bɛ, “Símun mmɔ̌ Jóna, ɛ́rɨ ntá yɛ ɛcha! Ɛtaya mmu áchí amfay kɛ ákʉ́ ɔ́rɨ́ŋɨ́ ndak anɛ, puyɛ̌ nkwǎ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index