Search form

Mátio 16:18

18Wɔ, ɔchí sɛtárɛ́bhɛ́, nɛ ndǔ sɛtárɛ́bhɛ́ ɛsɛ́n kɛ nchí te ɛkɛt ɛya. Nɛ yɛ̌ chí bɛtaŋá nɛwú bɛ́pú kway bɛtaŋ mɛncha nkwɔ bo Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index