Search form

Mátio 16:19

19Nɛ chɔŋ nchyɛ́ wɔ bɛtaŋ amɛm Kɛfɔ Mandɛm. Nɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɔ́gwɔ́rɛ́ fá amɨk, chɔŋ Mandɛm angwɔt yɔ awu amfay. Ɛnɛ́ ɔ́káŋárí, Mandɛm ǎkaŋari awu amfay.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index